Tiêu chuẩn Vietfarm,

VietFarm là hệ thống tiêu chuẩn độc lập được đánh giá bởi cơ quan tiêu chuẩn quốc tế và có thể áp dụng mở cho các công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại trong ngành nông nghiệp.

Giới thiệu Tiêu chuẩn Vietfarm!

CHẤT LƯỢNG | TRÁCH NHIỆM | CÔNG BẰNG | BỀN VỮNG  là một hệ thống tiêu chuẩn độc lập về nông nghiệp và sản phẩm nông sản, hài hòa các tiêu chuẩn trong nước và quốc tế, mang tính tự nguyện của cộng đồng và phù hợp với văn hóa sản xuất của Việt Nam.  hướng tới các sản phẩm phục vụ nhu cầu hàng hóa trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu.