Nhà cung cấp dịch vụ

Miễn trừ trách nhiệm pháp lý

Những thông tin đăng tải trên trang web/kênh youtube 7kg Vườn sạch chỉ nhằm cung cấp hướng dẫn chung về các vấn đề đang được quan tâm. Việc áp dụng và ảnh hưởng của các quy định pháp luật có thể khác nhau rất lớn trong những tình huống cụ thể liên quan. Do tính chất thay đổi của luật, quy tắc và quy định và những rủi ro tiềm ẩn qua hình thức truyền thông bằng điện tử nên những thông tin đăng trên trang web/kênh youtube 7kg Vườn sạch này có thể bị trì hoãn, bỏ sót hoặc thiếu chính xác.