Giới thiệu chung về Vườn sạch 7kg

TẦM NHÌN:

  • Vườn sạch 7kg hướng đến nền nông nghiệp xanh và bền vững bằng các giải pháp phân bón từ tự nhiên giúp cải tạo đất, gia tăng tối đa sản lượng và chất lượng nông sản.

SỨ MẠNG:

  • Nâng cao giá trị và đời sống cộng đồng nông nghiệp Việt nam.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Chất lượng – Trách nhiệm – Công bằng – Bền vững.