Đối tác và Khách hàng

Mỗi một đối tác và một khách hàng là một nhân duyên. Khi tâm khởi thì trùng trùng duyên khởi, Vườn sạch 7kg luôn trân trọng từng nhân duyên một.