Giải pháp xử lý bệnh cho cây trồng

Công ty Vườn sạch Bảy Ký không chỉ áp dụng quy trình bón phân nâng cao chất lượng nông sản nhưng còn sử dụng biện pháp phòng bệnh cho cây trồng.