Bệnh cây trồng

Công ty Vườn sạch Bảy Ký không chỉ áp dụng quy trình phân bón nâng cao chất lượng nông sản nhưng còn sử dụng giải pháp phòng và trị bệnh cho cây trồng hiệu quả.